Kadencja 2014-2018

XV Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu

23 listopada 2015 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Informacja o stanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Turek oraz realizacji zadań inwestycyjnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”;
 • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;
 • w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok;
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok;
 • w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych;
 • w sprawie opłaty targowej na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości