Kadencja 2014-2018

XVI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu

21 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Turek.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych;

- w sprawie opłaty targowej na 2016 rok;

- w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025";

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Grabieniec;

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korytków;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa cmentarza Komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia";

- w sprawie zmiany budżetu na rok 2015;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025;

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026;

- w sprawie budżetu na 2016 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

9. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości