Kadencja 2014-2018

XVIII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu

22 lutego 2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XVIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy Turek związanych z utrzymaniem i  konserwacją oświetlenia ulicznego za 2015 rok.
 8. Informacja o stanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Turek oraz zadań inwestycyjnych za 2015 rok.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Turek.
 12. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew;
 • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  Narkomanii  na rok  2016 dla Gminy Turek;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuku;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości