Kadencja 2014-2018

XIX Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu

21 marca 2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turku  do realizacji   ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
 • w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości