Kadencja 2014-2018

XXI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym          

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że w dniu

25 maja 2016 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bartosika.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".
 8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2015 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Turek.
 10. Sprawozdanie z prac zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Turek za 2015 rok.
 11. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zgłoszenia Sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15  Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada  2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016;
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Turek.

    

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości