Kadencja 2014-2018

XXXI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu

22 lutego 2017 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

  •  w sprawie przystąpienia Gminy Turek do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparciach rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020;
  • w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności Projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew" oraz akceptacji wieloletniej prognozy dopłat do taryf dla mieszkańców Gminy Turek;
  •  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek nieruchomości położonych w obrębie Obrzębin;
  •  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Kaczki Średnie;
  •  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2017 roku;
  •  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice;
  •  w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Krokusowej w miejscowości Obrzębin;
  •  w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Miętowej w miejscowości Obrzębin;
  •  w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Rumiankowej w miejscowości Obrzębin.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości