Kadencja 2014-2018

XXXIV Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

8 maja 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy Turek związanych z utrzymaniem i  konserwacją oświetlenia ulicznego za 2016 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2016 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Turek.
 9. Podjęcie uchwał: 
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek;
 • w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew – etap III ";
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia”;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turek”;
 • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Turek.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości