Kadencja 2014-2018

XXXV Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

19 czerwca 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Obrzębin;
 • w sprawie uchylenia części uchwały Nr XXX/184/17 Rady Gminy Turek z dnia  30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Cisew i Grabieniec;
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki;
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku;
 • w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2016 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok,
 5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok,
 7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok;
 8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2016 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Turek.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości