XXVI Sesja Rady Gminy Turek - 26 listopada 2020 r.

XXVI Sesja Rady Gminy Turek - 26 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

26 listopada 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00, w sali sportowej w Słodkowie,

odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2021 rok;
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021 rok;
 • w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice;
 • w sprawie wstępnej lokalizacji miejsc nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych o numerach 4483P, 4488P, 4499P, 4522P;
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miejskiej Turek i Gminy Turek przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Turek;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla  osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Dobra zadania zleconego  z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok  2021 dla Gminy Turek;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Turek;
 • w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy Turek na lata 2021-2026;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Turek na lata 2021-2026;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  Pożarnych z trenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
 • w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Gminy  Turek  z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021rok”
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 5. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości