II Sesja Rady Gminy Turek - 30 listopada 2018 r.

II Sesja Rady Gminy Turek - 30 listopada 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

30 listopada 2018 r. (tj. piątek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się II Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII Sesji VII kadencji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji VIII kadencji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek;
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek;
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek;
 • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek;
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2018 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości