VII Sesja Rady Gminy Turek - 20 lutego 2019 r.

VII Sesja Rady Gminy Turek - 20 lutego 2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

20 lutego 2019 r. (tj. środa)  o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Turek.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2019 dla Gminy Turek;

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek;

3) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;

4) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Budy Słodkowskie;

5) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Turkowice;

6) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Warenka;

7) w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek;

8) w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych;

9) w sprawie Statutu  Gminy Turek;

10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok.

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2018 rok.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
  4. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 


Lista wiadomości