XII Sesja Rady Gminy Turek - 18 czerwca 2019 r.

XII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

18 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Turek.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2018 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Turek.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;
 2. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek;
 3. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin;
 5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew;
 6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”;
 7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia  21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
 8. określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
 9. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku;
 10. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku;     
 11. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2018 rok:
 1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2018 rok;
 2. debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2018 rok;
 3. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2018 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok,
 5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok,
 7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok;
 8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
 1. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości