XXI Sesja Rady Gminy Turek - 23 marca 2020 r.

XXI Sesja Rady Gminy Turek - 23 marca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

23 marca 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek;
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice.
 1. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości