Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania , kompetencje.


Podstawy prawne działania i kompetencje Wójta Gminy określają:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz.1591 tekst jednolity z 2001 r.  ze zmianami ) - Ustawa o samorządzie gminnym - załącznik nr 2 
  •  Statut Gminy Turek przyjęty Uchwałą nr VII/39/19 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2019 r.- Statut Gminy - załącznik nr 3