2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/74/11 RADY GMINY TUREK z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/74/11

RADY GMINY TUREK

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), w związku z  pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. z  2011 r., Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni – 0,84 zł.

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni – 4,33 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni – 0,13 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,21 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,88 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej -  3,67 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia  2012 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2012 rok.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości