2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/76/11 RADY GMINY TUREK z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

UCHWAŁA NR  XIII/76/11

RADY GMINY TUREK

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. z 2011 r., Nr 95 poz. 969)

Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. z 2011 r., Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł do kwoty 40,00 zł.

§ 2. Kwota 40,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia  2012 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2012 rok.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady

                                                               /-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości