2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/77/11 RADY GMINY TUREK z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomośc

UCHWAŁA NR XIII/77/11

RADY GMINY TUREK

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591ze zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Woźniak Anna na terenie sołectwa Cisew,

4. Ignasiak Bożena na terenie sołectwa Chlebów,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Majcherek Stanisław na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Staszak Stanisław na terenie sołectwa Kalinowa,

8. Klimczak Piotr na terenie sołectwa Korytków,

9. Mikołajczyk Józef na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin,

13. Kubiak Kazimierz na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Kowalska Marianna na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia,

17. Kolęda Jan na terenie sołectwa Turkowice,

18. Sowiński Adam na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Mrzewiński Zbigniew na terenie sołectwa Warenka,

20. Frątczak Ryszard na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tracą moc:

a.       uchwała Nr XXXIX/229/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

b.      uchwała Nr IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/229/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda

 

Załącznik:

Załacznik nr 1

Lista wiadomości