2012 rok

Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XIII/78/11

Rady Gminy Turek

z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)

 

Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:

 

1. w podatku od nieruchomości:

 

- dla osób fizycznych – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

 

2. w podatku rolnym:

 

- dla osób fizycznych – informacja o gruntach rolnych w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

 

3. w podatku leśnym:

 

- dla osób fizycznych – informacja o lasach w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,

 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Tracą moc:

a.  uchwała Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych,

b. uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Turek z dnia 29  grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik Nr 2 D E K L A R A C J A na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 3 INFORMACJA O GRUNTACH ROLNYCH

Załącznik Nr 4 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 5INFORMACJA O LASACH

Załącznik Nr 6 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Lista wiadomości