2014 rok

Uchwała Nr XLIII/230/13 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/230/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5  ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), w związku z pkt 1  i pkt 2  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7  sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1  m² powierzchni - 0,88 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1  ha powierzchni - 4,51 .

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1  m² powierzchni - 0,14 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1  m² powierzchni użytkowej - 0,30 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1  m² powierzchni użytkowej - 22,76 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1  m² powierzchni użytkowej - 10,65 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1  m² powierzchni użytkowej - 4,63 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1  m² powierzchni użytkowej - 3,82 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 3  i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2014 rok.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/Edward Kończak

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6642

 

Lista wiadomości