2014 rok

Uchwała Nr XLIII/232/13 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLIII/232/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z dnia 22 października 2013 r., poz. 814) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z dnia 22 października 2013 r., poz. 814) z kwoty 69,28 zł. do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Edward Kończak

 

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6644

 

 

 

Lista wiadomości