2014 rok

Uchwała Nr XLIII/234/13 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLIII/234/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.), art.19 pkt 1  lit. „a" i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4  „a„ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i pkt 4  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7  sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Turek określa następujące stawki dzienne opłaty targowej:

1. Od sprzedaży zwierząt:

a) za konia /1szt. / - 7,80 zł

b) za krowę /1szt. / - 7,80 zł

c) za jałowiznę i źrebięta /1 szt. / - 5,80 zł

d) za cielęta /1 szt. / - 5,80 zł

e) trzoda chlewna:

- za prosięta /1 szt./ - 1,10 zł

- za sztuki duże /1 szt./ - 2,10 zł.

2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego - 6,80 zł

3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z:

a) samochodu ciężarowego powyżej 2  ton - 18,80 zł

b) samochodu ciężarowego poniżej 2  ton i samochodu osobowego - 12,50 zł

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów przemysłowych /z ręki , kosza/ - 2,60 zł

5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży w gastronomii obwoźnej - 20,80 zł

6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni:

a) do 6  m2 - 10,40 zł

b) od 6-15 m2 - 15,60 zł

c) powyżej 15 m2 - 20,80 zł

7. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów sprzedawanych z łóżka, stołu lub ziemi na 1 m2 - 5,00 zł

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek, w których prowadzona jest sprzedaż.

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga Kowalska - Cisew za wynagrodzeniem w wysokości 50% zebranej opłaty targowej.

3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5  każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. i ma zastosowanie do opłat należnych w 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6646

 

 

Lista wiadomości