2015 rok

UCHWAŁA NR LVI/300/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.


Uchwała Nr LVI/300/14
Rady Gminy Turek


z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2015 rok.

Przewodniczący Rady
/-/ Edward KończakLista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.