2015 rok

UCHWAŁA NR LVI/301/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.


Uchwała Nr LVI/301/14
Rady Gminy Turek


z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z dnia 23 października 2014 r., poz. 935) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M. P. z dnia 23 października 2014 r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł. do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2015 rok.

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak
 
Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.