2015 rok

UCHWAŁA NR LVI/303/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.


Uchwała Nr LVI/303/14

Rady Gminy Turek

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie opłaty targowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) i pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Turek określa następujące stawki dzienne opłaty targowej:

1. Od sprzedaży zwierząt:

a) za konia /1szt. / - 7,80 zł

b) za krowę /1szt. / - 7,80 zł

c) za jałowiznę i źrebięta /1 szt. / - 5,80 zł

d) za cielęta /1 szt. / - 5,80 zł

e) trzoda chlewna:

- za prosięta /1 szt./ - 1,10 zł

- za sztuki duże /1 szt./ - 2,10 zł.

2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego - 6,80 zł

3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z:

a) samochodu ciężarowego powyżej 2 ton - 18,80 zł

b) samochodu ciężarowego poniżej 2 ton i samochodu osobowego - 12,50 zł

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów przemysłowych /z ręki , kosza/ - 2,60 zł

5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży w gastronomii obwoźnej - 20,80 zł

6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni:

a) do 6 m2 - 10,40 zł

b) od 6-15 m2 - 15,60 zł

c) powyżej 15 m2 - 20,80 zł

7. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów sprzedawanych z łóżka, stołu lub ziemi na 1 m2 - 5,00 zł

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek, w których prowadzona jest sprzedaż.

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga Kowalska - Cisew za wynagrodzeniem w wysokości 50% zebranej opłaty targowej.

3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i ma zastosowanie do opłat należnych w 2015 roku.


Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak 

 
Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.