2016 rok

UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XV/76/15
Rady Gminy Turek

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z dnia 19 października 2015 r., poz. 1025) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z dnia 19 października 2015 r., poz. 1025) z kwoty 53,75 zł. do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2016 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Irenuesz Kolenda

 

 

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7199
Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.