2016 rok

UCHWAŁA NR XV/77/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XV/77/15
Rady Gminy Turek

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r. poz. 849 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 1029) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. 2015 r., poz. 735) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 578,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        - 786,00

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                - 934,00

b) od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 250,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        - 440,00

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                - 540,00

 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów           od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.338,00

b) od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 930,00

 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -  428,00

 

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 22 miejsca 724,00

- równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.586,00

b) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 22 miejsca 650,00

- równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.400,00


5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.382,00

- o liczbie osi - trzy 1.366,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.354,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.826,00

- o liczbie osi - trzy 1.806,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.464,00

- o liczbie osi - trzy 2.452,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.428,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie 1.876,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.856,00

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.540,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.685,00

3) Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna 642,00

- o liczbie osi - dwie 636,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 1.286,00

- o liczbie osi - dwie 1.264,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.250,00

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.140,00

- o liczbie osi - dwie 1.140,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.140,00


6. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.422,00

- o liczbie osi - trzy 1.406,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.882,00

- o liczbie osi - trzy 1.862,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.500,00

- o liczbie osi - trzy 2.442,00

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.560,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 1.894,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.024,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie 2.452,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 2.660,00

3) Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 662,00

- o liczbie osi - dwie 656,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna 1.322,00

- o liczbie osi - dwie 1.376,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.296,00

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi - jedna 1.670,00

- o liczbie osi - dwie 1.808,00

- o liczbie osi - trzy i więcej 1.638,00


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7200

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.