2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/82/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVI/82/15
Rady Gminy Turek

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:

a) w podatku od nieruchomości:

- dla osób fizycznych - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek od nieruchomości, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w podatku rolnym:

- dla osób fizycznych - informacja o gruntach, załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek rolny, załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

c) w podatku leśnym:  

- dla osób fizycznych - informacja o lasach, załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

- dla osób prawnych - deklaracja na podatek leśny, załącznik nr 6 do  niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/78/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8784 
Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.