2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVI/92/15
Rady Gminy Turek

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.849 ze zmianami), obwieszczenie Ministra Finansów              z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P z 2015 r. poz. 1029) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz.735) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. zmienia się § 1. pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

„od autobusów, w zależności od liczby miejsc do  siedzenia poza miejsce  kierowcy:

a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 22 miejsca - 724,00

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.586,00         

b) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 22 miejsca - 650,00

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2016 rok.  

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.