2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/155/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/155/16
Rady Gminy Turek

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), art. 37 ust. 2 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) w związku z pkt. 1 i pkt. 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. 2016 poz. 779) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni – 0,89 zł.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni – 4,54 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni – 0,14 zł.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni – 2,98 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,30 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni użytkowej - 22,66 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej – 10,59 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,61 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,82 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.