2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/156/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/156/16
Rady Gminy Turek

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

a) grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne,

d) grunty, budynki i budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7607

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.