2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/157/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/157/16
Rady Gminy Turek

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.617), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 993) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 993) z kwoty 52,44 zł. do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7608

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.