2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/179/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIX/179/16
Rady Gminy Turek

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek  z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 716 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. 2016 poz. 979) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca  2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. 2016 r., poz. 779) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:           

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                

- o liczbie osi – jedna                                        - 642,00                      

- o liczbie osi – dwie                                         - 636,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                              - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:      

- o liczbie osi – jedna                                         - 1.286,00

- o liczbie osi – dwie                                         - 1.264,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                             - 1.250,00

c) powyżej 36 ton:                                                

- o liczbie osi – jedna -          1140,00               

- o liczbie osi – dwie                                          - 1.140,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                                - 1.140,00”

2) § 1 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                

- o liczbie osi – jedna                                         - 662,00

- o liczbie osi – dwie                                          - 656,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                              - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:                  

- o liczbie osi – jedna                                         - 1.322,00

- o liczbie osi – dwie                                          - 1.376,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                              - 1.296,00

c) powyżej 36 ton: 

- o liczbie osi – jedna                                        - 1.670,00

- o liczbie osi – dwie                                         - 1.808,00

- o liczbie osi – trzy i więcej                             - 1.638,00

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


 
Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.