2018 rok

UCHWAŁA NR XL/246/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XL/246/17
Rady Gminy Turek


z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

a) grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne,

d) grunty, budynki i budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.


Przewodniczacy Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.