2018 rok

UCHWAŁA NR XL/247/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XL/247/17
Rady Gminy Turek


z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz.1892 ), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z dnia 20 października 2017 r. poz. 958) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z dnia 20 października 2017 r. poz. 958) z kwoty 52,49 zł. do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2018 rok. 


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz KolendaInformacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:


Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.