2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/268/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLI/268/17
Rady Gminy Turek

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz. 1892), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz.1785 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2017 r.  poz. 201 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Woźniak Anna na terenie sołectwa Cisew,

4. Ignasiak Bożena na terenie sołectwa Chlebów,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Majcherek Stanisław na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Karbowy Jan na terenie sołectwa Kalinowa ,

8. Klimczak Piotr na terenie sołectwa Korytków,

9. Kurzawa Arkadiusz na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin ,

13. Szambelańczyk Jacek na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Stępniak Wiesława na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia ,

17. Rybka Katarzyna na terenie sołectwa Turkowice,

18. Sowiński Adam na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Szymańska Magdalena na terenie sołectwa Warenka,

20. Matusiak Piotr na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XL/250/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:


Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8662
Lista wiadomości
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.