2019 rok

UCHWAŁA NR LII/321/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/321/18
Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 r. poz. 1004) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.  2018 r. poz. 1004) z kwoty 54,36 zł do kwoty 42,00 zł.

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2019 rok. 


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


  • Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 

Lista wiadomości
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.