2019 rok

UCHWAŁA NR LII/322/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/322/18
Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. 2018 r. poz. 1018) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. 2018 r., poz. 745) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 786,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 934,00                

b) od samochodów ciężarowych posiadających dokument poświadczający spełnienie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00

powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie - 440,00

powyżej 9 ton poniżej 12 ton - 540,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1338,00

b) od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 930,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 22 miejsca - 724,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.586,00

b) od autobusów posiadających dokument poświadczający spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca - 650.00

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.400,00

5. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

liczbie osi-dwie - 1.382,00

liczbie osi-trzy - 1.366,00

liczbie osi-cztery i więcej -1.354,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

o liczbie osi-dwie -1.826,00

liczbie osi-trzy -1.806,00

liczbie osi-cztery i więcej -1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

liczbie osi-dwie - 2.464,00

liczbie osi-trzy - 2.452,00

liczbie osi-cztery i więcej - 2.428,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – dwie - 1.876,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.856,00

b) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – dwie - 1540.00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1685,00

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna - 642,00

o liczbie osi – dwie - 636,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna - 1.286,00

o liczbie osi – dwie - 1.264,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.250,00

c) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – jedna - 1.140,00

o liczbie osi – dwie - 1.140,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.140,00

6. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.422,00

o liczbie osi – trzy - 1.406,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.882,00

o liczbie osi - trzy - 1.862,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.500,00

o liczbie osi – trzy - 2.442,00

o liczbie osi – cztery i więcej - 2.560,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

o liczbie osi – dwie - 1.894,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.024,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

o liczbie osi – dwie - 2.452,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 2.660,00

3) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

o liczbie osi – jedna - 662,00

o liczbie osi – dwie - 656,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

o liczbie osi – jedna - 1.322,00

o liczbie osi – dwie - 1.376,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.296,00

c) powyżej 36 ton:

o liczbie osi – jedna - 1.670,00

o liczbie osi – dwie - 1.808,00

o liczbie osi – trzy i więcej - 1.638,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2019 rok.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


  • Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 

 

Lista wiadomości
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.