NOWE WZORY NA PODATKI LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE DO 1 LIPCA 2019 R.


Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.
 
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
 
Formularze deklaracji i informacji do pobrania:
 
1. PODATEK ROLNY
 
 
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 
3. PODATEK LEŚNY

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy w Turku jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Gminy, tj.
 • prowadzenie ewidencji podatników, rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów - wydawanie decyzji   wymiarowych,
 • wydawanie zaświadczeń  o stanie majątkowym i dochodowości oraz o niezaleganiu w podatkach,
 • rozpatrywanie podań w sprawie ulg, zwolnień, rozłożenia na raty, umorzeń podatków,
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • egzekucja należności podatkowych,

wynikających z przepisów obowiązującego prawa:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Okres, przez który Pai/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 5. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wydanie decyzji w sprawie wysokości należnego podatku, doręczenie decyzji oraz egzekucja należności.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.