UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów ...


Uchwała Nr VI/30/19
Rady Gminy Turek


z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 za zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2018 r. poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Pakuła Robert na terenie sołectwa Cisew,

4. Skonieczna Grażyna na terenie sołectwa Chlebów,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Kowalczyk Wiesława na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Majda Sławomir na terenie sołectwa Kalinowa,

8. Marczyński Jakub na terenie sołectwa Korytków,

9. Kurzawa Arkadiusz na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Linka Eugeniusz na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin ,

13. Szambelańczyk Jacek na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Stępniak Wiesława na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia ,

17. Rybka Katarzyna na terenie sołectwa Turkowice,

18. Dudek Dominika na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Szymańska Magdalena na terenie sołectwa Warenka,

20. Matusiak Piotr na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLI/268/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady
/-/Ireneusz Kolenda