2004

UCHWAŁA NR XV/79/04 RADY GMINY TUREK z dnia 04 lutego 2004 r.

UCHWAŁA  NR  XV/79/04    
    RADY GMINY TUREK
                                                    z dnia 04 lutego 2004 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz.1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568) i art. 40 ust.8 w związku z ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 86, poz.958; z 2001 r. Dz. U. Nr 125, poz.1371; z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz.253, Dz. U. Nr 41 poz.365, Dz. U. Nr 62 poz.554, Dz. U. Nr 74 poz.676, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 113, poz.984 i Dz. U. Nr 216 poz.1826 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i 721, Dz. U. Nr 200 poz.1953) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Turek w następującej wysokości:
1.    Prowadzenie robót w pasie drogowym:
- opłata za zajęcie 1 m2 jezdni, chodnika              -                            0,50 zł
- opłata za zajęcie 1m2 pobocza, pasa zieleni       -                            0,30 zł
 -opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  przy wykonywaniu
   przyłączy do budynków mieszkalnych               -                           0,15 zł
2.    Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
- opłata za 1m2 reklamy                                         -                           1,00 zł
3.    Umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych:
- opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni obiektu         -                          0,10 zł
4.    Utrudnienia w ruchu - za każdy dzień utrudnień:
- za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni            -                        50,00 zł
- całkowite zajęcie jezdni                                         -                      150,00 zł
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
                                              Przewodniczący Rady 
                                                                                     
                                                 /Ireneusz Kolenda/  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XV/79/04
 Rady Gminy Turek
z dnia 04 lutego 2004 r.
 
W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych, które weszły w życie 09 grudnia 2003 r. dotyczących pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, zachodzi konieczność ustalenia przez Radę Gminy wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( DZ.U. z 2000 r. nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami) na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek ustalenia w drodze uchwały wysokość opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
W uchwale wprowadza się różne opłaty za zajęcie pasa drogowego uzależnione od elementu zajętego pasa drogowego.
Ustawodawca ustalił, że maksymalna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć 10 zł za 1 dzień zajmowania pasa drogowego a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie może przekroczyć 200 zł.
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok