2004

U c h w a ł a nrXV/80/04 Rady Gminy T u r e k z dnia 04lutego 2004 r.

                                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                          U c h w a ł a   nr    XV / 80 / 04
 
                                                          Rady   Gminy    T u r e k
 
                                                          z   dnia   04  lutego  2004 r.
 
 
w sprawie : przyjęcia  gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów
 
                   alkoholowych na rok 2004 .
 
 
                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorzą-
 dzie  gminnym / tekst  jednolity z  2001r.  Dz. U. Nr 142  poz.1591 ze zmianami/  oraz art.4 1 ust. 1 oraz  2  ustawy   z  dnia  26 października  1982r.  o wychowaniu  w   trzeźwości             i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147 poz.1231  ze zmianami /    Rada  Gminy   T u r e k       uchwala :
                                                                        § 1
 
 Uchwala się " Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 na rok 2004 "  w brzmieniu  załącznika  do niniejszej  uchwały .
 
 
                                                                        §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.
 
 
                                                                        §  3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia .
 
                                                                 
                                                                        
 
                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                        (  Ireneusz  Kolenda  )                                                                 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
                                          
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
                                do Uchwały  nr  XV/ 80/ 04     Rady Gminy  Turek
   
                                                z  dnia   04 lutego   2004 r.                                                       .
 
 
 
                     Nowelizacja ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi   zobowiązała  gminę do  realizacji  gminnego  programu profilaktyki  i rozwią-
zywania  problemów alkoholowych .  Rozwiązywanie tych problemów  jest w świetle
w/w ustawy  zadaniem własnym  gminy .  Naczelną  ideą  ustawy  jest  ograniczenie  dostęp-
ności  alkoholu . Środki na realizację  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów  alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych , które  wnoszone są do kasy  gminy i mogą  być wykorzystane wyłącznie  na realizację wspomnianego programu .
Przyjęcie  gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych
dla gminy  powinno w istotny  sposób przyczynić się do działań profilaktycznych  i   do
złagodzenia  problemów  spowodowanych  nadużywaniem alkoholu .
 
 
 
                                                                          Wójt  Gminy
 
                                                                            
                                                                        Jan   Owczarek         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
                PROBLEMÓW      ALKOHOLOWYCH  GMINY  TUREK -  2004rok.
     
CELE    PROGRAMU .
 
 
1.    Zapobieganie  powstawaniu  nowych problemów  alkoholowych  oraz   
rozmiarów  zmniejszenie  rozmiarów tych, które aktualnie  występują .
2.    Ulepszanie sposobów  radzenia  sobie z problemami aktualnie  występującymi
w gminie .
3.    Zmniejszenie  rozmiarów  naruszeń  prawa na rynku  alkoholowym.
4.    Zwiększenie wiedzy  młodzieży i dorosłych  w zakresie problemów  alkoholowych.
5.    Zmniejszenie udziału nietrzeźwości  wśród przyczyn naruszenia  prawa i porządku
publicznego .
6.    Zmniejszenie ilości  i dolegliwości alkoholowych  zaburzeń życia  rodzinnego
/ przemocy i zaniedbań / .
7.    Promowanie postaw społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  i rozwiązywania
problemów alkoholowych .
8.    Tworzenie  bazy materialnej , organizacyjnej  i merytorycznej  dla realizacji  
programu  .
 
STAN   SZKÓD   I   ZAGROŻENIA
 
Gminę  Turek zamieszkuje  7309 osób  w tym :   2066  dzieci  i  młodzież   do 18 lat
Wskaźnik  bezrobocia  dla powiatu  tureckiego  wynosi   18,6   % ,  z   terenu  gminy  jest zarejestrowanych  633 osób   bezrobotnych  w tym  355 kobiety .
 
Na terenie  gminy  Turek  w 2003r.  sprzedaż napojów  alkoholowych prowadziły punkty:
 
1. sprzedaży  detalicznej:  24
2. gastronomiczne :  5
 
Z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  przedstawionego przez Policję
wynika , że w 2003roku  odnotowano ogółem :
-    przestępstwa             :    123       w tym  :  
                                              -      43   przyczyną  ich popełnienia był alkohol
-    interwencje domowe :      58   -      53   przyczyną był  alkohol  
-     kolizje drogowe         :     51   -       2    przyczyną  był alkohol              
-    osobom  zatrzymano prawo jazdy :14     w tym -  10 osób  przyczyną alkohol 
-    sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu  Grodzkiego:   62   w tym:         
za czyny  spowodowane po użyciu alkoholu lub osoby nietrzeźwe   -  40              .
-    w  Policyjnej Izbie  Zatrzymań  w Turku  zatrzymano -  23   osoby
-    w Izbie Wytrzeźwień  w Koninie  zatrzymano             -    1   osoby
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         -  2  -
STRATEGIE    DZIAŁANIA
 
1. Przeprowadzenie szkoleń dla członków  gminnej komisji  rozwiązywania
    problemów alkoholowych na rzecz  zapobiegania i rozwiązywania problemów alko-
    holowych  .                                                                                  
 2. Racjonalne ograniczenie  dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów  
   działalności gospodarczej  związanej ze sprzedażą  i konsumpcją  napojów  alkoholo-
    wych  pod względem  jej zgodności  z obowiązującymi  przepisami .
3. Profilaktyczne  oddziaływanie na postawy  i  umiejętności  ważne dla zdrowia  
    psychicznego , fizycznego i trzeźwości  w tym rozpowszechnianie  profilaktycznych
    programów informacyjnych i psychoedukacyjnych  dla dzieci i młodzieży .
4.  Zwiększenie dostępności i skuteczności  terapii  dla osób uzależnionych i ich  rodzin.
5.  Udzielanie rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe, pomocy  
    psychospołecznej  , prawnej w szczególności przed przemocą w rodzinie .
6.    Współdziałanie z  Komisariatem  Policji , Ośrodkiem Pomocy  Społecznej        
i  szkołami    z  terenu gminy .
 
Zwiększenie dostępności pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych  od alkoholu i ich rodzin .
 
Zadanie to będzie realizowane  za pośrednictwem Ośrodka Wsparcia  dla Osób z Problemami  Uzależnień  w Turku   zgodnie z zawartym porozumieniem  między gminą  Turek  i miastem Turek .
 
Działania profilaktyczne  na rzecz  rozwiązywania  problemów  alkoholowych
i  przeciwdziałania  narkomanii , w szczególności   dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  sportowych, a także pozalekcyjnych  programów  opiekuńczo wychowawczych .
1.    Włączenie  zagadnień wychowania w trzeźwości  i o szkodliwości substancji
      uzależniających  do programów pracy  wychowawczej   w szkołach .
2.  Przeprowadzanie  programów profilaktycznych  dla młodzieży  szkół podstawowych   
     i  gimnazjum  oraz spektakli  o tematyce  antyalkoholowej  oraz  o szkodliwości  
     substancji   uzależniających  .
3.    Realizacja  pozalekcyjnych zajęć sportowych  integrujących  psychoprofilaktykę  z
     aktywnością  sportową  - zakup  sprzętu  na realizację  zadania .
4.    Porady psychologiczne  i  prawne - dyżur terapeuty  ds. uzależnień  w szkołach
      podstawowych .
5.    Dofinansowanie  letniego wypoczynku dla dzieci i  młodzieży oraz  tzw. " Zielone 
      Szkoły".
6.    Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożo-     
       żonych  alkoholizmem .
7.   Pomoc prawna  dla osób uzależnionych  i ich  rodzin .
8.   Propagowanie wydawnictw o tematyce alkoholowej  .
 
 
 
 
 
 
                                                                     -  3  -
9.   Stałe  kontrolowanie wyposażenia punktów sprzedaży alkoholu  w informacje o
       szkodliwości  spożywania  alkoholu  , o  zakazie  podawania osobom  nietrzeźwym
      i  nieletnim  oraz przestrzegania  zasad obrotu  napojami alkoholowymi .
10.  Wspieranie i organizowanie  imprez kulturalnych  i sportowych  bez alkoholu .
11.   Podnoszenie świadomości społecznej o uzależnieniu  alkoholowym i metodach  
      nowoczesnego leczenia uzależnienia od alkoholu  w bezpośrednich  spotkaniach
      z ludnością gminy , posiedzeniach rady  gminy, spotkaniach sołtysów , zebraniach
       rodziców  z terapeutami , psychologami  i specjalistami z dziedziny uzależnień.
12. Współpraca  z Kościołem  w zakresie  zwiększania  wychowania w  trzeźwości  
i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi .
13. Szkolenie osób , które w przyszłości lub obecnie będą  zajmować się  profesjo-
nalnie  pracą z ludźmi  uzależnionymi  i współuzależnionymi  oraz z ofiarami
przemocy w rodzinie .
14.   Współpraca  z Pełnomocnikiem  Wojewody  ds. Uzależnień .
15.   Wyposażenie  Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w niezbędne materiały .
                                                                  
 
Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób fizycznych , służącej
rozwiązywaniu  problemów alkoholowych .
 
1.    Wspieranie  działań w prowadzeniu  oraz organizowaniu  imprez  rozrywkowych
bezalkoholowych .
2.    W miarę możliwości  pomoc finansowa lub rzeczowa dla oddziału  leczenia  uza-
leżnień   w którym leczone będą  osoby  z naszego terenu .
3.    Dofinansowanie instytucji  prowadzących  pracę profilaktyczną  i leczniczą  
 
 
Wynagrodzenie  członków  Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  .
 
Ustala  się  wynagrodzenie  za czynną pracę  w Komisji  każdorazowo  /udział w posiedzeniach , wyjazdy do środowiska, wyjazdy  związane z  pracą w Komisji /  90,00 -     / brutto /   słownie złotych : dziewięćdziesiąt
        
 
Kontrola  realizacji  programu .
 
Sporządzenie  na koniec  roku kalendarzowego  informacji o stanie  zagrożeń i  przedsięwzięciach  realizowanych w ramach  gminnego programu  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych  i przedstawienie  jej  Radzie Gminy .  
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok