2004

Uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r.

Uchwała Nr XV/86/04
Rady Gminy Turek
z dnia 04 lutego 2004 r.
 
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Zamierza się przystąpić do stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach z zapewnieniem możliwości jej ukończenia przez dotychczasowych uczniów, poprzez sukcesywne wygaszanie cyklu kształcenia i nie prowadzenie od roku szkolnego 2004/2005 naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
 
§ 2
 
Upoważnia się Wójta Gminy Turek do podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia postępowania określonego w § 1.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                               /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XV/86/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
 
 
Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Obowiązkiem organu prowadzącego jest zawiadomienie, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, rodziców uczniów oraz kuratora oświaty. Obowiązek ten, zgodnie z art. 5 c pkt 1 ustawy o systemie oświaty należy do zadań Rady Gminy. W związku z tym niezbędne jest podjęcie przez Radę uchwały o zamiarze stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach w terminie umożliwiającym przekazanie tej uchwały, celem powiadomienia, rodzicom oraz kuratorowi oświaty.
Decyzję o zamiarze przystąpienia do stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej w Żukach podjęto po przeprowadzeniu analizy sieci szkolnej w związku z pismem nr ZOS - 071/16/03 Urzędu Gminy Przykona z dnia 7 października 2003 r. w sprawie włączenia z dniem 1 września 2004 r. miejscowości Laski i Rogów do obwodów szkolnych Gminy Przykona. Obecnie miejscowości te należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Żukach. Zamierza się również włączyć do obwodu Szkoły Podstawowej w Chlebowie miejscowości Obrębizna i Szadów Pański, które obecnie należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Żukach, ze względu na skrócenie drogi dziecka z domu do szkoły. W takiej sytuacji w obwodzie Szkoły Podstawowej w Żukach pozostałaby tylko miejscowość Żuki, gdzie demografia w latach 1997 - 2003 waha się w granicach 2 - 7 uczniów. Stopniowa likwidacja szkoły w Żukach rozwiąże problem lokalizacji gimnazjum, które obecnie funkcjonuje w trzech miejscach nauki.
Stopniowa likwidacja Szkoły Podstawowej w Żukach, poprzez sukcesywne wygaszenie szkoły jest korzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia dobra dziecka i społeczności lokalnej. Uczniowie będą mieli możliwość ukończenia szkoły w dotychczasowej bazie pod kierunkiem tych samych nauczycieli, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na wyniki nauczania.
 
                                         Wójt Gminy
                                      /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok