2004

U c h w a ł a NrXV/77/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004r.

 
 
                                                                                                
 
U c h w a ł a    Nr   XV/77/04
Rady   Gminy   Turek
z dnia  04 lutego  2004r.
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2004 rok
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d,pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568),  art. 109, 116 ust. 1 , 124, 128 ust. 2 pkt. 1 , 134 ust 3, ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
                                          §  1
 
Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości         -9.337.735,00 zł.
 
w  tym :  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
                 na realizację zadań bieżących  z zakresu
                 administracji rządowej  zleconych ustawowo
                 a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego -              
                                                                                           356.396,00 zł.
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
                na realizację zadań bieżących  z zakresu
                administracji rządowej  zleconych ustawowo
                a przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze
                - Delegatura Wojewódzka w Koninie               -    1.080,00 zł.
 
 
zgodnie z załącznikiem  Nr 1  do uchwały.
 
                                             §  2
 
Uchwala się wydatki  budżetu gminy  w wysokości    -  12.385.716,00 zł.
 
w  tym :  - wydatki na finansowanie zadań bieżących
                  z  zakresu  administracji rządowej  finansowanych
                  z dotacji  przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego                        
                                                                                         -  356.396,00 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących  z zakresu
                administracji rządowej  finansowanych z dotacji
                przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze
               - Delegatura Wojewódzka w Koninie            -         1.080,00 zł.
 
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do uchwały .
                  
                                               §  3
 
1.   Deficyt budżetu w kwocie 3.047.981,00 zł. zostanie  pokryty z   zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym.
2. Przychody   budżetu związane z pokryciem deficytu określa 
    załącznik  Nr   3 do uchwały.
3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu i spłat zobowiązań
    wynikających z załącznika Nr   3 do uchwały.
 
                                              §  4
 
Uchwala się wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne   w kwocie  4.204.966,39 zł. ,    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
 
                                             §  5
 
1.   Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej :
     - przychody   115.500,00 zł.
     - wydatki        115.500,00 zł.
2.   Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków Gminnego        
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu 
     załącznika Nr 5 do uchwały.
 
                                             §  6
 
 Uchwala się dotacje dla  gminnych instytucji kultury w kwocie 48.000,00 zł.
-    Gminna Biblioteka Publiczna w Słodkowie .
                                          
                                           §  7
 
Uchwala się plan przychodów  i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem  Nr 6  do uchwały .
 
                                        § 8
 
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów
alkoholowych  w wysokości  42.000,00 zł.  oraz wydatki  na realizację zadań określonych w programie  profilaktyki i rozwiązywania  problemów
alkoholowych w wysokości  42.000,00 zł.
 
                                         §  9
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania  wolnych środków budżetowych
w innych bankach niż bank  prowadzący obsługę finansową budżetu gminy.
 
                                          §  10
 
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.
 
                                          §  11
 
Prognozę kształtowania się długu  gminy Turek  na koniec roku budżetowego 2004 i lata następne  przedstawia załącznik Nr 7 do  uchwały.
 
                                          §  12
Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w brzmieniu załącznika Nr 8 do uchwały.
 
                                           § 13
Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami określa załącznik Nr 9 do uchwały.
 
                                            §  14
 
Plan dochodów związanych z realizacją  zadań z zakresu  administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a odprowadzanymi na rzecz budżetu państwa  określa załącznik Nr 10 do uchwały.
 
 
 
                                            §  15
 
Ustala się sumę  100.000 zł. do wysokości której  Wójt Gminy  Turek
może zaciągnąć  zobowiązania.
                                              
 
 
                                              §  16
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym: zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków,
 
                                              §  17
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
                                              §  18
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2004  roku i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
                                            Przewodniczący Rady Gminy                                 
                                                  ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok