2004

Uchwała Nr XV/78/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r.

Uchwała Nr XV/78/04
Rady Gminy Turek
z dnia 04 lutego 2004 r.
 
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
 
            Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zmianami w Dz.U. nr 137, poz. 1304, Dz.U. nr 203, poz. 1966 oraz Dz.U. nr 213, poz. 2081) Rada Gminy Turek uchwala "Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek" o następującej treści:
 
§ 1
Postanowienia wstępne
 
 1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek, zwany dalej regulaminem określa:
1)    wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2)    szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
3)    wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
4)    wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania.
 
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek,
2)    dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,
3)    pracodawcy - należy przez to rozumieć szkołę, bądź w zależności od kontekstu dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,
4)    roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 01 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego,
5)    klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6)    uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
7)    tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8)    rozporządzeniu płacowym - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. nr 39, poz. 455 ze zmianami).
 
§ 2
Dodatek za wysługę lat
 
 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
 2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
 3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia płacowego.
 4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 5. Dodatek ten przysługuje:
1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 1. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
§ 3
Dodatek motywacyjny
 
 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)    uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)    uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b)    umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów,
c)    pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2)    jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)    systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b)    podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)    wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d)    dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
e)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)    rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g)    przestrzeganie dyscypliny pracy,
3)    zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)    udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b)    udział w konferencjach przedmiotowych i innych,
c)    opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)    prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)    aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
 3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczonych środków finansowych w wysokości:
-    2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
-    10 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum,
-    20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów zespołów,
-    5 % wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów.
 1. Dodatek motywacyjny w zależności od efektów pracy może wynosić od 2 do 20 % płacy zasadniczej.
 2. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
§ 4
Dodatek funkcyjny
 
1.    Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)    wychowawstwo klasy,
3)    sprawowanie funkcji:
a)    doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
b)    opiekuna stażu.
 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli powierzenie obowiązków zastępstwa nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:
 
Lp.
Stanowisko
Miesięcznie w złotych
od
do
1.
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
-    do 8 oddziałów
-    od 9 do 16 oddziałów
-    17 i więcej oddziałów
 
192
224
335
 
446
500
780
2.
Wicedyrektor szkoły
192
446
3.
Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej:
- do 4 oddziałów
 
112
 
224
4.
Wychowawca klasy:
-    w szkole podstawowej i gimnazjum
-    w przedszkolu
 
18
27
 
27
35
5.
Doradca metodyczny i nauczyciel konsultant
Opiekun stażu
15
15
 
 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających ze stanowiska lub pełnionej funkcji, wyniki pracy szkoły oraz warunki organizacyjne, lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
 2. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upływa termin. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.
 5. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.
 7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
§ 5
Dodatki specjalistyczne
 
Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie Karty Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących  w dniu wejścia w życie ustawy.
 
§ 6
Dodatki za warunki pracy
 
 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w § 6 i § 7 rozporządzenia płacowego.
 2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1)    stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac i zajęć,
2)    wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
 1. Wysokość dodatku ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy w imieniu pracodawcy.
 2. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w warunkach określonych w ust. 1.
 3. Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych warunkach wymienionych w § 6 rozporządzenia płacowego przysługuje dodatek w następującej wysokości:
1)    20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych,
2)    25 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych,
3)    5 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach określonych w § 6 pkt 1-7 i § 6 pkt 9-15 rozporządzenia płacowego.
 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.
 2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu i przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 
 
 
§ 7
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
1.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc odpowiednią przyznaną nauczycielowi minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca  w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku - przez  miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin podadwymiarowych nauczyciela.
2.    Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
4.    Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela (wymiar podwyższony), wartość godziny zastępczej oblicza się zgodnie z ust. 1 i 2, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podstawowy (art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).
5.    Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się w wysokości:
1)    75 % wynagrodzenia, obliczonego na zasadach określonych w ust. 1 i 2  - w przypadku godzin zrealizowanych przez nauczyciela niezgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
2)    100 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczoną na zasadach określonych w ust. 1 i 2 - w przypadku godzin zrealizowanych przez nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
6.    Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa przysługuje w przypadku prowadzenia zajęć w tym samym czasie w jednej klasie.
7.    Dyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw.
8.    Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe nie więcej jednak niż za 4 godziny.
9.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
§ 8
Nagrody i inne świadczenia
 
 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1)    80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)    20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego (Wójta Gminy).
 1. Kryteria przyznawania i opiniowania nagród dyrektora szkoły określają wewnątrzszkolne  regulaminy nagród uzgodnione z zakładowymi strukturami związków zawodowych.
 2. Nagrody organu prowadzącego otrzymują nauczyciele za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
1)    w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
a)    integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b)    prowadzeniu urozmaiconej pracy wychowawczej kształcącej umiejętności wykorzystywania i organizowania czasu wolnego,
c)    przygotowanie i zrealizowanie znaczących w procesie wychowawczym imprez w szkole.
2)    w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a)    stwierdzonych przynajmniej dobrych wynikach nauczania,
b)    zakwalifikowaniu uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadszkolnym,
c)    stwierdzenie dobrych wyników nauczania wykazanych przez uczniów w sprawdzianach kompetencji i sprawdzianach preorientujących,
d)    udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3)    w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:
a)    zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
b)    prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży chuligaństwa.
4)    w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:
a)    doskonalenie własnego warsztatu pracy,
b)    aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
c)    wprowadzanie programów autorskich i innowacyjnych.
 1. Dyrektorzy szkół powinni również odnosić znaczące efekty w zakresie:
1)    osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych,
2)    bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
3)    umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
4)    dbania o bazę szkolną,
5)    inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
6)    organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej,
7)    współpracy ze środowiskiem w celu pozyskania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły.
 1. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu 5 lat, w tym 3 lata w danej szkole.
 2. Nagrody przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego, odejścia na rentę lub emeryturę.
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, związki zawodowe po zasięgnięciu opinii przełożonego, stanowisko ds. oświaty po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
 4. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać efekty osiągane przez nauczyciela.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt.
 
§ 9
Dodatek mieszkaniowy
 
 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie Gminy Turek, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi:
1)    6 % miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez  ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej osoby,
2)    8 % najniższego wynagrodzenia - dla dwóch osób,
3)    10 % najniższego wynagrodzenia - dla trzech osób,
4)    12 % najniższego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.
 1. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
 4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
 5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)    nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)    pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3)    korzystania z urlopu wychowawczego,
4)    odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 11
 
Tracą moc:
a)    Uchwała Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek,
b)    Uchwała Nr XXVI/180/01 Rady Gminy Turek z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek,
c)    Uchwała Nr X/52/03 Rady Gminy Turek z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek.
 
§ 12
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
 
                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                          /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XV/78/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
 
 
            Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli należy do zadań organu prowadzącego szkołę.
            Do kompetencji Rady Gminy należy także określenie wysokości i trybu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
            W związku z wymogiem konsultacji regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi wystosowane zostało dnia 21 listopada 2003 r. pismo do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Gminy Turek  z prośbą o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. ZNP Zarząd Oddziału Gminy Turek wystąpił z propozycją podwyżki dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego dla nauczycieli. Dokonano analizy skutku finansowego proponowanych podwyżek. Jednak brak środków w budżecie gminy nie pozwala na dokonanie zmian wysokości dodatków. Pismo uzasadniające to stanowisko zostało przekazane do ZNP Zarząd Oddziału Gminy Turek 19 grudnia 2003 r.
            Biorąc pod uwagę sytuację finansową gminy, wielkość szkół oraz stan zatrudnienia nauczycieli zasadnym było ustalenie wynagrodzeń i dodatków jak w uchwale.
 
                                                        Wójt Gminy
                                                     /Jan Owczarek/
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok