2004

UCHWAŁA NR XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r.

                                            UCHWAŁA NR XVII/91/04
Rady Gminy Turek
                                               z dnia 29 kwietnia  2004r.
 
w sprawie:   Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 
 
         Na podstawie art.10, ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.111 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148) oraz § 7 ust.2 i § 36 ust.1 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
Rada Gminy Turek, uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Powierza się Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie realizację inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych na terenie gminy Turek.
 
§ 2
W ramach powierzonej realizacji zadań inwestycyjnych zostaną wykonane w okresie 2 lat (2007 - 2008) następujące zadania: 
1.    Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania w m. Chlebów.
-    Modernizacja stacji polegająca na zmianie funkcji na pompownię wody zasilaną ze stacji wodociągowej w m. Dzierżązna;
-    Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 100m3
-    Zainstalowanie zestawu hydroforowego pompowego IIo
-    Modernizacja budynku z likwidacją obecnego centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem dachu;
-    Zainstalowanie monitoringu pracy urządzeń w stacji, zabezpieczenie przed włamaniem;
-    Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2,0km
-    Modernizacja sieci wodociągowej w m. Chlebów polegająca na wymianie sieci wodociągowej z rur A-C na rury PCV o dł. ok. 6,5 km.
 
Szacunkowy koszt: 700 000,00 zł
 
2.    Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dzierżązna.
-    Rozbudowa układu uzdatniania o filtry podciśnieniowe otwarte;
-    Zastosowanie zestawu pompowego IIo przy likwidacji hydroforów;
-    Modernizacja budynku z likwidacją obecnego centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu;
-    Remont budynku gospodarczego z przystosowaniem na pomieszczenie na agregat prądotwórczy;
-    Wyposażenie w agregat prądotwórczy;
-    Zainstalowanie monitoringu pracy urządzeń w stacji, zabezpieczenie przed włamaniem;
-    Szacunkowy koszt: 470 000,00 zł
 
3.    Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Słodków.
-    Rozbudowa  układu uzdatniania wody z zastosowaniem filtrów otwartych;
-    Zastosowanie zestawu hydroforowego pompowego IIo  przy likwidacji hydroforów;
-    Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 200m3
-    Budowa pompowni wody strefowej na sieci wodociągowej w kierunku Koloni Słodków.  Zbiornik wyrównawczy + układ pompowy;
-    Modernizacja budynku z likwidacją obecnego centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem dachu;
-    Zainstalowanie monitoringu pracy stacji, zabezpieczenie przed włamaniem;
-    Wymiana instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem;
-    Wykonanie dodatkowego odwiertu w celu zapewnienia studni awaryjnej.
 
Szacunkowy koszt - 800 000,00 zł
 
4.    Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaczki Średnie.
-    Modernizacja jednego ze zbiorników wyrównawczych;
-    Zastosowanie zestawu hydroforowego pompowego IIo  przy likwidacji hydroforów;
-    Modernizacja budynku stacji z likwidacją centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem dachu;
-    Zainstalowanie monitoringu pracy stacji, zabezpieczenie przed włamaniem;
 
Szacunkowy koszt - 220 000,00 zł
 
5.    Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Cisew.
-    Rozbudowa  technologii uzdatniania wody w układzie dwustopniowej filtracji z zastosowaniem filtrów otwartych;
-    Zastosowanie zestawu hydroforowego pompowego IIo  przy likwidacji hydroforów;
-    Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 150m3
-    Modernizacja budynku z likwidacją obecnego centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem dachu;
-    Zainstalowanie monitoringu pracy stacji, zabezpieczenie przed włamaniem;
-    Wymiana instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem;
Szacunkowy koszt - 500 000,00 zł
 
Łączny koszt szacunkowy inwestycji na terenie Gminy Turek:  2 690 000,00 zł
 
§3
 
Z tytułu realizacji wymienionych inwestycji Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania środków finansowych, stanowiących równowartość 25% kosztu realizowanych na jej terenie zadań w okresie cyklu inwestycyjnego.
W przypadku zwiększenia ww. szacunkowych kosztów planowanych inwestycji na terenie Gminy Turek konieczna będzie odrębna Uchwała Rady Gminy Turek w przedmiocie kwoty zwiększonej.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                        Przewodniczący Rady
                                                                         / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do Uchwały Nr XVII/91/04
Rady Gminy Turek
                                     z dnia  29 kwietnia 2004r.
 
 
 
 
Gmina Turek jest członkiem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i dlatego może powierzyć do realizacji zadania temu związkowi. Uchwałą Walnego Zgromadzenia ZMWiK z dnia 13.01.2004r.  Nr I/122/2004, została podjęta decyzja w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia pod nazwą  "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminach uczestniczących w Związku". Inwestycje na terenie Gminy Turek będzie realizował ZMWiK w Koninie w oparciu o fundusze strukturalne, pozyskiwane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz 25% udział gminy w kosztach inwestycji realizowanych na jej terenie.
Takie rozwiązanie pozwala ZMWiK na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, gdyż zostają spełnione wszystkie warunki regulaminu, a zadanie realizowane w ramach Związku uzyskuje dodatkowe preferencje.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.
 
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok