2004

UCHWAŁA NR XVIII/94/04 RADY GMINY TUREK z dnia 07 czerwca 2004r.

 
UCHWAŁA  NR  XVIII/94/04
RADY GMINY TUREK
z dnia 07 czerwca 2004r.
 
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
 
 
Na podstawie art. 64 ust.1 i 2,oraz art. 67, art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przystępuje się do Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
 
§ 2
 
Przyjmuje się Statut w/w Związku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
1) W skład Zgromadzenia wchodzi Wójt Gminy.
2) Pani Wiesława Kolenda - jako przedstawiciel gminy.
 
§ 4
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do wniesienia wpisowego w terminie 1 miesiąca od daty przystąpienia do Związku.
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
    / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 3 poz. 13 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. Nr 21 poz. 463, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2000 r. Nr 10 poz. 113, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2000 r.  Nr 30 poz. 352                 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 41 poz. 1208
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 55 poz. 1266            
 
tekst  ujednolicony (do użytku wewnętrznego)
 
 
STATUT    ZWIĄZKU   MIĘDZYGMINNEGO KONIŃSKI   REGION   KOMUNALNY
 
 
I.             OKREŚLENIE   ZWIĄZKU
 
 
§ 1
 
1.    Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" zwany jest dalej "Związkiem".
2.    Związek jest Związkiem Międzygminnym w rozumieniu  art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
3.    Siedzibą Związku jest miasto Konin.
4.    Związek zostaje zawiązany na czas nie określony.
5.    Związek posiada osobowość prawną.
6.    Członkami /założycielami/ Związku są gminy :
-    Miasto Konin,
-    Gmina Golina
-    Gmina Kramsk,
-    Gmina Krzymów,
-    Gmina Stare Miasto ,
6.1    - Gmina Grodziec,
-    Gmina i Miasto Sompolno,
-    Gmina Kazimierz Biskupi,
-    Gmina Rzgów,
-    Gmina Rychwał
7.    Członkami Związku mogą zostać inne gminy po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 3 niniejszego statutu oraz w rozdziale 7 ustawy o samorządzie terytorialnym.
 
 
§ 2
 
1.    Związek działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2.    Związek uzyskuje osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia niniejszego Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego, w trybie i na zasadach określonych  w § 7 zarządzenia nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych.
3.    Do Związku mogą przystąpić inne gminy po  podjęciu uchwały o przystąpieniu do Związku oraz uchwały o przyjęciu Statutu.
4.    Nabycie członkostwa następuje po uchwaleniu przez rady gmin - członków Związku stosownych zmian w statucie i na zasadach określonych w § 2 pkt. 2.
 
§ 3
 
1.    Zadaniem Związku jest zaspokajanie potrzeb wspólnot gminnych określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie:
1)    działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2)    zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych.
3)    organizowania wspólnego - międzygminnego transportu zbiorowego,
4)    edukacji samorządowej dzieci i młodzieży,
5)    podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych  i likwidacja bezrobocia,
6)    współdziałania z organami administracji państwowej i innymi instytucjami przy realizacji zadań Związku,
7)    koordynowania działań  i współpracy z instytucjami  i organizacjami międzynarodowymi.
8)    realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.    Działalność gospodarcza związku obejmuje tylko zakres użyteczności publicznej.
 
§ 4
 
1.    poszczególni członkowie wnoszą wpisowe do Związku  w wysokości 5000 zł. w okresie miesiąca od dnia przystąpienia do Związku.
2.    Wniesione wpisowe stanowi majątek Związku.
 
 
 
I.    ORGANY  ZWIĄZKU.
 
§ 5
Organami Związku są:
1.    Zgromadzenie Związku,
2.    Zarząd Związku.
§ 6
 
1.    Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2.    W skład Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzą prezydenci, wójtowie i burmistrzowie  gmin członków Związku.
3.    Za zgodą rady gmina może być reprezentowana w Związku przez innego członka organu gminy.     
4.    Poza osobami wskazanymi w ust. 2 lub 3  każda z gmin członków Związku wyznacza po jednym przedstawicielu do Zgromadzenia na każde rozpoczęte 10 tys. mieszkańców.
5.    Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
6.    Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.
 
§ 7
 
1.    Zgromadzenie wybierane jest na okres kadencji rad gmin.
2.    Zgromadzenie pełni swe obowiązki do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia następnej kadencji.
3.    Pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi Prezydent  Miasta Konina.
 
§ 8
 
Do zadań Zgromadzenia należy w szczególności.
1.    Uchwalanie rocznego budżetu Związku.
2.    Zatwierdzanie kierunków działania Związku.
3.    Podejmowanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem Związku.
4.    Określenie wysokości sumy do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe.
5.    Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi.
6.    Ustalanie wysokości rocznych składek na działalność Związku.
7.    Tworzenie, przekształcanie, likwidacja  jednostek organizacyjnych  Związku i określenie zasad ich działania.      
8.    Zgromadzenie wybiera
1)    przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.
2)    przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków  Zarządu.
3)    Przewodniczącego komisji i pozostałych członków komisji rewizyjnej.
4)    Głównego księgowego Związku.
 
§ 9
 
1.    Wybór władz wymienionych w § 8 ust. 8 następuje  w głosowaniu  tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2.    Zmiany władz następują w trybie określonym w ust. 1.
 
§ 10
 
1.    Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia .
2.    Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia  w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
3.    Wniesienie sprzeciwu przez członka Zgromadzenia wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.
4.    Sprzeciw członka Zgromadzenia nie  może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
 
§ 11
 
1.    Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2.    Zgromadzenie zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Zgromadzenia  nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia podając porządek obrad i przekazując projekty uchwał.
3.    Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 1/3 członków Zgromadzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
§ 12
 
1.    Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.
2.    W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz 5 członków wybieranych na okres kadencji rad gmin.
3.    Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej  1/3 składu Zarządu Związku.
4.    Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
 
§ 13
 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
1.    Przygotowywanie projektu budżetu.
2.    Realizacja budżetu Związku.
3.    Realizacja uchwał Zgromadzenia.
4.    Uchwalanie regulaminu biura Związku.
5.    Bieżące kierowanie działalnością  Związku i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi .
6.    Zawieranie umów i porozumień.
7.    Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie Zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.
§ 14
 
Zarząd rozstrzyga w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
§ 15
 
1.    Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1)    zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Zarządu,
2)    kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
3)    reprezentowanie Związku na zewnątrz,
4)    zatrudnianie i zwalnianie, po zasięgnięciu opinii Zarządu, Dyrektora Biura Związku.
2.    Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.
3.    W sprawach nie uregulowanych w statucie, do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójta lub burmistrza.
 
 
§ 16
 
1.    Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisję rewizyjną na zasadach określonych  w § 9 ust. 1.
2.    Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków  wybieranych spośród członków Zgromadzenia.
3.    Komisja rewizyjna  kontroluje działalność Zarządu, szczególnie w zakresie realizacji budżetu, uchwał Zgromadzenia  i wykonania innych zadań zleconych przez Zgromadzenie.
4.    Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniu Zgromadzenia oraz przedstawia wniosek w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
 
 
 
III.    MAJĄTEK I GOSPODARKA ZWIĄZKU.
 
§ 17
 
Majątek Związku powstaje z następujących źródeł :
1.    Z wpisowego oraz rocznych składek.
2.    Z wniesionego przez członków Związku mienia komunalnego.
3.    Z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej Związku.
4.    Z dotacji, darowizn, zapisów, spadków i innych źródeł.
 
§ 18
 
1.    Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.
2.    Księgowość  Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości członków Związku w oparciu o obowiązujące przepisy.                
 
§ 19
 
1.    Dochody z majątku Związku przeznacza się na prowadzanie działalności i utrzymanie Związku.
2.    O przeznaczeniu nadwyżki decyduje Zgromadzenie Związku. 
3.    Udział w nadwyżce jest proporcjonalny do wielkości majątku wniesionego przez członków Związku.
§ 20
 
1.    W przypadku gdy dochody Związku oraz świadczenia członków Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór pokrywany jest proporcjonalnie do wielkości wniesionego przez gminy majątku.
2.    Straty Związku pokrywane są analogiczne jak w pkt. 1.
 
§ 21
 
Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest na podstawie rocznego  budżetu obejmującego planowane dochody i wydatki.
 
§ 22
 
1.    Za zobowiązania wobec osób trzecich, Związek odpowiada swym majątkiem.
2.    Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
§ 23
 
1.    Przy korzystaniu z urządzeń i majątku Związku uwzględnia się udział poszczególnych Gmin w utworzeniu majątku Związku.
2.    Szczegółowe zasady korzystania przez Gminy z urządzeń i zakładów, określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
 
 
IV.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.
 
§ 24
 
1.    Członek Związku może z niego wystąpić.
2.    Uchwała o wystąpieniu powinna być podjęta przez radę Gminy - członka Związku.
3.    Zgromadzenie Związku w terminie 3 miesięcy rozpatruje przedłożoną uchwałę, o której mowa w ust. 2.
4.    Utrata członkostwa następuje po przyjęciu uchwał przez Zgromadzenie i rady Gmin członków Związku oraz w oparciu o zasady określone w zarządzeniu nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16  sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych.
 
§ 25
 
1.    W przypadku gdy gmina będąca członkiem Związku nie wypełnia statutowych obowiązków Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozbawieniu jej członkostwa.
2.    Pozbawienie członkostwa następuje w trybie określonym w § 24 ust. 4 
 
§ 26
 
1.    Przypadku przedłożenia przez gminę uchwały o wystąpienie ze związku, sporządza się bilans Związku celem rozliczenia z gminą występującą.
2.    Gminie występującej zwraca się majątek proporcjonalnie do udziału w wytworzonym majątku Związku, w postaci rzeczowej lub pieniężnej.
3.    O formie zwrotu majątku decyduje Zgromadzenie Związku, uwzględniając propozycję gminy występującej.
§ 27
 
1.    Na podstawie jednobrzmiących uchwał przynajmniej połowy rad gmin - członków Związku Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu Związku w stan likwidacji.
2.    W przypadku określanym w ust. 1 Zgromadzenie powołuje likwidatora i określa jego zadania.
3.    Majątek po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań podlega podziałowi proporcjonalnie do wartości wniesionego przez członków Związku majątku.
 
§ 28
 
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.       
 
§ 29
 
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.
                                                                           Przewodniczący RM                                                                                E. Siudaj - Pogodska    
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok