2004

U c h w a ł a Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r.

 
                                                                                                
 
U c h w a ł a    Nr XIX/96/04
Rady   Gminy   Turek
z dnia  21 czerwca  2004r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek  na 2004 rok
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568),  art. 109, 112, 124,  ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
                                          §  1
 
w Uchwale  Nr XV/77/04 Rady Gminy Turek  z dnia 4 lutego 2004 r. , zmienionej :
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek  z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian z budżecie  gminy Turek na 2004 r.,
-    Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W  § 1 dochody budżetu gminy  kwotę 10.142.790,00 zł.  zastępuje się kwotą 10.388.659,39 zł.
 
 
 
2. W  § 2  wydatki budżetu gminy  kwotę 13.228.260,04 zł. zastępuje się kwotą  10.761.767,39 zł.
 
 
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany , zwiększając dochody budżetu  o kwotę  245.869,35 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6291  kwotę      274.169,35 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260                    47.000,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 75.300,00 zł. pl. po zm.         15.000,00 zł.
 
 
4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę  2.466.492,65 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6051    kwotę   274.169,35 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6052                 375.830,65 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  o kwotę 243.025,35 zł. pl. po zm.         339.025,35zł.
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 650.000,00  zł. plan po zm.       853.600,00zł.  
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070                 75.300,00 zł.                                
dz. 900 rozdz. 90001 § 6050            2.634.218,00 zł.                                
 
 
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
1.    Deficyt budżetu w kwocie  373.108,04 zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
2.    Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z 
     załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
6. W §4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę 4.368.028,39zł.  
    zastępuje się kwotą 1.976.835,74 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie  zgodnie z  
    załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7. Skreśla się § 11 uchwały budżetowej.
 
8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej określający  limit wydatków na wieloletnie 
    programy inwestycyjne, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
    niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                 
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
                                                                              Załącznik  Nr 1
                                                                              do Uchwały  Nr  XIX/96/04                                                                          
                                                                              Rady Gminy Turek
                                                                              z dnia  21.06.2004r.
 
 
 
 
 
 
Przychody    Budżetu
 
na     2004  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
 
Razem
373.108,04 zł.
 
Nadwyżki z lat ubiegłych  
§ 957
373.108,04 zł.
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Załącznik Nr  2
                                                                                    do Uchwały  Nr XIX/96/04
                                                                                    Rady Gminy Turek
                                                                                    z dnia 21.06.2004r. 
 
 
                         Plan   inwestycji na  2004  rok
 
Dz.
Nazwa zadania
Planowana wartość
 
600
 
TRANSPORT
1.    Budowa drogi w m. Wrząca
2.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
3.    Budowa drogi w m. Obrzębin
4.    Budowa drogi w m. Warenka
5.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
6.    Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz parkingu przy cmentarzu w m. Kaczki Średnie
7.    Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi          
wojewódzkiej w m.  Szadów Pański
 
1.503.600,00 zł.
470.000,00 zł.
180.000,00 zł.
200.000,00 zł.
253.600,00 zł.
230.000,00 zł.
150.000,00 zł.
 
20.000,00 zł.
 
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.    Zakup komputerów i  oprogramowania
 
15.000,00 zł.
15.000,00 zł.
 
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.    Zakup  komputerów dla Szkół Podstawowych w m. Kaczki Sr. , Żuki, Śłodków, Gimnazjum w m. Żuki 4 x 15.000,00 zł.
2.    Wymiana stolarki okiennej w  S.P. w  Kaczkach Srednich
3.    Przygotowanie remontu bieżącego i rozbudowy w ZSP w Słodkowie
399.025,35 zł.
 
60.000,00 zł.
 
 
117.000,00 zł.
 
222.025,35 zł.
852
POMOC SPOŁECZNA
1.   Zakup komputera, programów komputerowych
7.062,00 zł.
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.    Opracowanie dokumentacji  na rekultywacje gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Cisew
2.    Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
52.148,39  zł.
 
 
7.148,39 zł.
 
45.000,00 zł.
 
 
Razem
1.976.835,74 zł.
 
 
 
 
 
                                                                                    Załącznik Nr 3
                                                                                     do Uchwały Nr XIX/96/04
                                                                                     Rady Gminy Turek
                                                                                     z dnia  21.06.2004r.
 
 
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 
 
 
Nr
Nazwa programu
Jednostka realizująca program
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
w tym:
wydatki
w  2003r.
rok 2004
rok 2005                          
rok 2006
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Słodków Kol., Obrzębin i Turek
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
1.035,46zł.
1035,46zł.
0 zł.
0 zł.
0 zł.
2.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca II etap
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
470.859,93zł.
859,93zł.
470.000,00zł. z czego:
1.    budżet     Gminy
269.251,32zł.
2. Środki finansowe do pozyskania SAPARD
200.748,68zł.
0 zł.
0 zł.
3.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
184.326,43 zł.
4.326,43zł.
180.000,00zł.
z czego :
1.    budżet Gminy
106.579,33zł.
2. Środki finansowe do pozyskania SAPARD
73.420,67zł.
0 zł.
0 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/96/04
Rady Gminy Turek
z dnia 21 czerwca 2004r.
 
 
 
W Uchwale Nr  XIX/96/04  zwiększono planowane dochody  budżetu o kwotę 245.869,35 zł.  w wyniku czego plan dochodów  na 2004 rok wynosi 10.388.659,39 zł.
Powyższa zmiana wynika z zwiększenia  planowanych dochodów z tytułu :
-    dotacji  otrzymanych z funduszy celowych  na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych  jednostek sektora finansów publicznych - SAPARD w kwocie - 274.169,35 zł. z przeznaczeniem na budowę dróg.
-    środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin  pozyskane z innych źródeł - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  w kwocie 47.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę dróg.
-    zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę  75.300,00 zł.
 
W zakresie wydatków  zmniejszono plan o kwotę 2.466.492,65  zł. w związku z czym plan wydatków  na 2004 rok  wynosi 10.761.767,39 zł.
Wprowadzono zmiany  w  wydatkach na inwestycje :
-    wprowadzono zmiany w podziale środków na budowę dróg w związku z przeprowadzonymi przetargami,
-    zwiększono środki na  wymianę okien w Szkole Podstawowej w miejscowości Kaczki Średnie o kwotę 52.000,00 zł.
-    zwiększono środki na przygotowanie remontu i wprowadzono przygotowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Slodkowie o kwotę 191.025,35 zł.
-    zrezygnowano z budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Słodków Kolonia, Obrzębin i Turek w kwocie 2.634.218,00 zł.
 
Wprowadzono zmiany w załączniku  dotyczącym przychodów budżetu , wprowadzając jako źródło pokrycia deficytu budżetu , nadwyżkę  z lat ubiegłych w kwocie  373.108,04 zł.
W związku z otrzymaniem promes na dofinansowanie budowy dróg w ramach programu SAPARD i nie otrzymaniem  dofinansowania również z tego tytułu do budowy kanalizacji,  zrezygnowano z zaciągnięcia  kredytów i pożyczek zaplanowanych w budżecie na 2004 rok.
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                   / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok