2004

U c h w a ł a Nr XVII/88/04 Rady GminyTurek z dnia 29 kwietnia 2004r.

 
                                                                                                
 
U c h w a ł a    Nr XVII/88/04
Rady   Gminy   Turek
z dnia  29 kwietnia 2004r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek  na 2004 rok
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568),  art. 109, 112, 124,  ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
                                          §  1
 
w Uchwale  Nr XV/77/04 Rady Gminy Turek  z dnia 4 lutego 2004 r. , zmienionej :
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek  z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek na 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W  § 1 dochody budżetu gminy  kwotę 9.327.135,00 zł.  zastępuje się kwotą 9.543.222,00 zł.
 
w  tym :  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
                 na realizację zadań bieżących, zadań  inwestycyjnych
                 i zakupów   inwestycyjnych  z zakresu  administracji rządowej
                 zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę
                 Wielkopolskiego kwotę  345.796,00 zł. zastępuje się   382.092,00 zł.
                 w tym:  refundacja na kwotę 25.542,00 zł. za oświetlenie  ulic,
                  placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.
 
               - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   na realizacje
                 zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej  zleconych
                  ustawowo a przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze -
                  Delegatura w Koninie kwotę 1.080,00 zł. zastępuje się kwotą
                  5.090,00 zł.
 
 
2. W  § 2  wydatki budżetu gminy  kwotę 12.375.116,00 zł. zastępuje się kwotą  12.628.692,04 zł.
 
w tym:  -    w tym wydatki na  realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy 
                  inwestycyjne z zakresu   administracji rządowej finansowanych  z 
                 dotacji  przekazywanych  przez Wojewodę Wielkopolskiego   kwotę
                 345.796,00 zł. zastępuje  się kwotą 356.550,00 zł.
     
             -   wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji
                 rządowej finansowanych z dotacji przekazanych  przez Krajowe
                 Biuro Wyborcze - Delegatura  Wojewódzka w Koninie kwotę
                 1.080,00 zł. zastępuje się kwotą  5.090,00 zł.
 
              - dotacje celowe przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na 
                 podstawie porozumień - dla gminy miejskiej Turek na budowę cmentarza 
                 komunalnego w kwocie  9.100,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany , zwiększając dochody budżetu  o kwotę  216.087,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się:
dz. 758 rozdz. 75805 § 2920   kwotę      111.675,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6260                      9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6260                      3.000,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych  zwiększa się:
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920  o kwotę 52. 106,00 zł. pl. po zm. 3.869.783,00zł.
 
c)    w zakresie zadań zleconych  wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010   kwotę  4.010,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010   kwotę  3.692,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 6310   kwotę  7.062,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 2010             25.542,00 zł.
 
4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę  253.576,04 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwotę  96.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 kwotę  45.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6060             15.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 6610               9.100,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210  o kwotę       40,18 zł. pl. po zm.      45.540,18zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300              48.129,86 zł.                       81.129,86zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260              25.542,00 zł.                     185.542,00zł.   
   
c)    w zakresie zadań zleconych  wprowadza się :
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210  kwotę 1.500,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4300             2.010,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410                500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4010              1.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110                 200,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4120                   25,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210             1.467,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300             1.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 6060             7.062,00 zł.
 
 
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
1.    Deficyt budżetu w kwocie  3.085.470,04 zostanie pokryty z zaciągniętych    
      pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.047.981,00 zł. oraz z 
      wolnych środków z 2003 roku w kwocie 37.489,04 zł.
2.    Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z 
     załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
6. W §4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę 4.204.966,39
    zł.  zastępuje się kwotą 4.368.028,39 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie  zgodnie z  
    załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie :
     Uchwala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
     alkoholowych w wysokości 42.000,00 zł. oraz wydatki  na realizację zadań 
     określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
     wysokości  120.129,86 zł.
 
8. W § 13  wprowadza się zmiany w planie finansowym z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego  
    ustawami.
    Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  
    załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gm/iny                                 
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
                                                                              Załącznik  Nr 1
                                                                              do Uchwały  Nr   XVII/88/04                                                                               
                                                                              Rady Gminy Turek
                                                                               z dnia  29.04.2004r.
 
 
 
 
Przychody    Budżetu
 
na     2004  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
 
Razem
3.085.470,04 zł.
 
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
§ 955
37.489,04 zł.
 
przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym
§  952
na zdania  :
3.047.981,00 zł.
 
1.
pożyczka długoterminowa częściowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji w m. Słodków Kol. i Obrzębin
1.039.152,00 zł.
2.
kredyt komercyjny długoterminowy przeznaczony  na budowę dróg w m. Wrząca i Budy Słodkowskie, Warenka oraz  na budowę kanalizacji w m. Słodków Kol. i Obrzębin                                                          
2.008.829,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Załącznik Nr  2
                                                                       do Uchwały  Nr XVII/88/04
                                                                       Rady Gminy Turek
                                                                        z dnia  29.04.2004r.
 
 
                         Plan   inwestycji na  2004  rok
 
Dz.
Nazwa zadania
Planowana wartość
 
600
 
TRANSPORT
1.    Budowa drogi w m. Wrząca
2.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
3.    Budowa drogi w m. Obrzębin
4.    Budowa drogi w m. Warenka
5.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
6.    Budowa drogi w m. Kaczki Średnie
7.    Włączenie drogi w m. Szadów P.
 
1.503.600,00 zł.
429.746,00 zł.
229.794,00 zł.
200.000,00 zł.
244.060,00 zł.
230.000,00 zł.
160.000,00 zł.
10.000,00 zł.
 
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.    Zakup komputerów i  oprogramowania
 
15.000,00 zł.
15.000,00 zł.
 
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.    Zakup  komputerów dla Szkół Podstawowych w m. Kaczki Sr. , Żuki, Śłodkówi Gimnazjum w m. Żuki 4 x 15.000,00 zł.
2.    Wymiana stolarki okiennej w  S.P. w  Kaczkach Srednich
3.    Przygotowanie remontu bieżącego w ZSP w Slodkowie
156.000,00 zł.
 
60.000,00 zł.
 
 
65.000 zł.
 
31.000 zł.
852
POMOC SPOŁECZNA
1. zakup komputera, programów komputerowych
7.062,00 zł.
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Słodków Kolonia, Obrzębin i Turek
2.    Opracowanie dokumentacji  na rekultywacje gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Cisew
3.    Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
2.686.366,39  zł.
 
 
2.634.218,00 zł.
 
 
7.148,39 zł.
 
45.000,00 zł.
 
 
Razem
4.368.028,39 zł.
 
 
 
 
 
 
                                                                      Załącznik Nr  3
                                                                      do  Uchwały Nr  XVII/88/04
                                                                      Rady Gminy Turek
                                                                      z dnia 29.04.2004r.
 
                         Plan finansowy z zakresu administracji
             rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom
             samorządu gminnego  ustawami .
 
 
dz.
rozdz.
§
Wyszczególnienie
plan dotacji
plan wydatków
750
 
 
Administracja publiczna
44.496
44.496
 
75011
 
Urzędy wojewódzki
44.496
44.496
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
44.496
 
 
 
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
 
32.796
 
 
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
2.800
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Grzelak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2004-07-01 10:59:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2004-07-01 10:59:53)
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok