2004

Uchwała Nr XX/102/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2004r.

                                              Uchwała Nr XX/102/04
                                              Rady Gminy Turek
                                              z dnia 29 czerwca  2004r.
 
w sprawie:  przyjęcia przez Gminę Turek zmiany Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 67 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Przyjmuje się zmianę Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 132/IV/2004r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zmiany statutu Związku,
o treści następującej:
  1. W załączniku Nr 1 do statutu - wykazie członków Związku wykreśla się wyrazy Gmina Przykona, a na końcu wykazu, po wyrazach Gmina Turek wprowadza się wyrazy Gmina Wilczyn.
  2. §7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"Przedmiot działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obejmuje w szczególności:
1)    Eksploatację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków w sposób gwarantujący należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz działalność w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów,
2)    Działalność inwestycyjną obejmującą:
a)    przygotowanie i realizację programów budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminach uczestniczących  w Związku,
b)    pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych, m.in. środków finansowych z europejskich funduszy pomocowych,
c)    wykonanie zastępstwa inwestycyjnego w ramach powiernictwa lub pełnomocnictwa inwestycyjnego,
 
3)    Działalność szkoleniową i promocyjną, obejmującą m.in. organizowanie szkoleń, w szczególności w zakresie problematyki użyteczności publicznej oraz ochrony środowiska,
4)    Inną działalność w ramach gospodarki komunalnej obejmującej zadania o charakterze użyteczności publicznej."
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                              /Ireneusz Kolenda/
                             
                            U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Rady Gminy Turek
Nr XX/102/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
 
w sprawie: przyjęcia przez Gminę Turek zmiany Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
 
 
Prezes Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pismem z dnia 16 czerwca 2004r. skierował swoje wystąpienie do Przewodniczącego Rady Gminy Turek. Zawarł w nim informację, że Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Uchwałą
Nr 132/IV/2004 z dnia 15 czerwca br. dokonał zmiany statutu związku.Zgodnie ze Statutem Związku każda zmiana statutu winna zyskać akceptację członka związku m.in. Gminy Turek w formie Uchwały Rady Gminy Turek.
 
                                                   Przewodniczący Rady
                                                    / Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok