2004

UCHWAŁA NR XXII/108/04 RADY GMINY TUREK z dnia 23 września 2004 r.

UCHWAŁA NR XXII/108/04
RADY GMINY TUREK
z dnia 23 września 2004 r.
 
w sprawie:    odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 04.02.1994 r  - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
§ 1
 
Odstępuje się od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu wydania warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanych działek położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów".
 
§ 2
Na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów" znajdują się następujące miejscowości, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały: cz. wsi Chlebów, cz. wsi Pęcherzew, cz. wsi Kalinowa, cz. wsi Korytków, cz. wsi Dzierżązna, cz. wsi Żuki, cz. wsi Szadów Księży.
 
§ 3
Warunkiem odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzyskanie dla poszczególnych wnioskowanych działek opinii właściwego urzędu górniczego o następującej treści:
1.    Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obszarem górniczym i nie jest przewidziana do zajęcia pod eksploatację.
2.    Na terenie działki nie przewiduje się powstania szkód związanych z odkształceniem terenu spowodowanym działalnością górniczą.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                    
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Ireneusz Kolenda
 
 
                                                   
 
 
 
                                                      U z a s a d n i e n i e
                                                      Do Uchwały Nr XXII/108/04
                                                      Rady Gminy Turek
                                                      z dnia 23 września 2004 r.
 
 
 
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) z mocy prawa z dniem 01.01.2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
Konsekwencją zaistniałego stanu rzeczy jest skomplikowana procedura w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie objętych planem miejscowym. Wyjątek od tej zasady określa art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, umożliwiający jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie uchwał w sprawie odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem górniczym oraz nie przewiduje się powstania szkód związanych z odkształceniem terenu spowodowanym działalnością górniczą.
Stąd zaistniała możliwość podjęcia niniejszej Uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok